DNAqua-Net: Developing New Genetic Tools for Bioassessment of Aquatic Ecosystems in Europe

Florian Leese

Sucul ekosistemlerin ve işlevlerinin korunması, muhafaza edilmesi ve restorasyonu küresel boyutta önem taşımaktadır. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi (WFD; 2000/60/EC) ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (2008/56/EC) ile Avrupa ülkeleri açısından yasal olarak bağlayıcı hale gelmiştir. belirli bir su kaynağının ekolojik durumunu değerlendirmek için sucul biyoçeşitlilik verisi elde edilmekte ve referans bir başka su kaynağı ile karşılaştırılmaktadır. Sayısal olarak ortaya konulan uyumsuzluklar potansiyel yönetimsel eylemlerin derecesini belirlemektedir.

Biyoçeşitlilik değerlendirme ve izleme ye yönelik güncel yaklaşımlar morfo-taksonomiye dayanmaktadır. Bu yaklaşımların uzun zaman almaları, alansal ve zamansal çözünürlüklerinin düşük olması ve kişlerin taksonomik uzmanlıklarındaki değişkenliğe bağlı olarak hataya açık olmaları gibi çok sayıda eksikliği bulunmaktadır. Yeni genomik yöntemler yukarıda belirtilen sorunların birçoğunun üstesinden gelebilmekte ve geleneksel değerlendirme ve izleme stratejilerini tamamlayabilmektedir. Fakat bazen bu çok sayıda yeni yaklaşım farklı kuruluşlarca bağımsız olarak geliştirilmekte dolayısıyla da uyumlu hale getirilmiş bazı rutin uygulamaları da engelleyebilmektedir.

DNAqua-Net’in amacı farklı disiplinlerden araştırmacıların, genomik  yöntemlerin altın standartlarını ve Avrupa su kaynaklarının rutin biyoçeşitlilik değerlendirme ve izleme uygulamaları için yeni eko-genomik indis ve metrikleri belirleyebilmek için bir araya gelmesini sağlamaktır. Buna ek olarak DNAqua-Net yeni nesil Avrupalı araştırmacıların yeni teknolojilere hazır hale getirilebilmesi için bir eğitim platformu olarak görev yapacaktır. Su yöneticileri siyasetçiler ve diğer paydaşlarla birlikte, grup eko-genomik yöntemlerin yasal olarak bağlayıcı değerlendirmeler kapsamında standart olarak uygulanması için kavramsal bir çerçeve geliştirecektir.